ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับเว็บไซต์ Food Fun Fact

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Food Fun Fact เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นบริการสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจ เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ สืบค้น ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ความปลอดภัยของอาหารและโภชนาการ โดยอนุญาตเป็นการทั่วไปในการใช้ข้อมูล การดาวน์โหลด หรือการทำสำเนา ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ และขอสงวนสิทธิในการระงับการเผยแพร่ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิกหรือปรับปรุงข้อมูลเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

และเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งความไว้วางใจในการใช้งานของท่านกับเว็บไซต์ของเรา ท่านได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ Food Fun Fact ดังนี้

1. วิธีการด้านนโยบายการใช้งานอย่างถูกต้อง

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา และที่ใดก็ตามที่สามารถเข้าถึง โดยการใช้งานเว็บไซต์จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือคุกคามผู้อื่นในแง่ใดก็ตาม และคำนึงถึงข้อที่ต้องระวังไม่ให้เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

  1. การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลของอื่น
  2. การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
  3. การหมิ่นประมาทหรือกล่าวหาให้ร้ายผู้อื่น (รวมถึง กล่าวหาหรือหมิ่นประมาท ต่อ Food Fun Fact ด้วย) ใดๆก็ตาม ที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจาร เหยียดสีผิว เผ่าพันธุ์ แสดงออกสิ่งความเกลียดชังหรือยุยงให้เกิดความแตกแยก หรือความรุนแรง
  4. อัพโหลดไฟล์ที่ประกอบด้วยไวรัสหรืออาจจะก่อปัญหานำไปสู่เรื่องความปลอดภัย หรือ
  5. การกระทำอื่นใดๆก็ตามที่เป็นภัยต่อความคงสภาพของเว็บไซต์ Food Fun Fact

2. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญาของ Food Fun Fact ในที่นี้หมายถึง ลิขสิทธิ์ และ เครื่องหมายการค้า โดยข้อมูลและหรือเนื้อหาใดๆก็ตามที่เผยแพร่ออกสู่สาธารณะบนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ บทความ รูปภาพ วีดีทัศน์ เสียง กราฟฟิค หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านสามารถทำซ้ำข้อมูลเว็บไซต์ Food Fun Fact เพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์อื่นๆในทางการค้า โดยจะต้องไม่กระทำการใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย และการใช้งานเว็บไซต์ของท่านต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ Food Fun Fact ไม่ว่ากรณีใดๆ นอกจากนี้ ในการนำไปใช้ ผู้ใช้จะต้องไม่ลบข้อความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ Food Fun Fact ออกจากเนื้อหานั้น

3. ความรับผิด

เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์เท่านั้น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการก่อกวนที่นำไปสู่ปัญหา เราจะไม่รับผิดชอบใดๆในข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง การก่อกวนที่นำไปสู่ปัญหา หรือเหตุการณ์ใดก็ตามที่เป็นเหตุนำไปสู่ความเสียหายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ซึ่งรวมถึง การนำเนื้อหาไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข มีข้อบกพร่อง ไม่สามารถแสดงผล มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือความขัดข้องของระบบสื่อสาร

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

การเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น Food Fun Fact มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใด ๆ กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้น และ Food Fun Fact ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น ด้วยเหตุผลนี้เราจึงสนับสนุนอย่างยิ่งที่จะให้ท่านอ่านคำเตือนทางกฎหมายและเงื่อนไขในการใช้งานผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบุคคลที่สาม รวมทั้งติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกี่ยวข้องด้วย

4. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อมูลที่ผู้ใช้งานลงทะเบียน ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน และ/หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้งาน ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

5. การเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตาม

Food Fun Fact ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามในเงื่อนไขการใช้งานในการอัพเดทข้อมูลใหม่ๆและการปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์อยู่เสมอ โดยสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้บริการ กรณีมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ บนเว็บไซต์ ย่อมถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว และ Food Fun Fact สามารถปฏิเสธสิทธิในการใช้เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

6. การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้

ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ Food Fun Fact สงวนสิทธิ์ที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บริการใดๆ ที่มีขึ้นบนเว็บไซต์นี้

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย