เคล็ดลับการเลือกซื้ออาหารไหว้ในเทศกาลตรุษจีนให้ปลอดภัย

อย. แนะเคล็ดลับวิธีการเลือกซื้ออาหารไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารคาว อาหารหวาน หรือขนม ผักและผลไม้ เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ โดยควรเลือกซื้ออาหารที่ปรุงสดใหม่ ไม่มีกลิ่นเปรี้ยว สีไม่ผิดปกติ และเลือกซื้อจาก สถานที่ผลิตและจําหน่ายที่น่าเชื่อถือ ย้ำเตือน! ผู้ประกอบการอย่าเอาเปรียบผู้บริโภคนําผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ไม่ได้มาตรฐานมาจําหน่าย หาก อย.ตรวจพบจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาล ตรุษจีนเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน เป็นประเพณีที่คนไทยเชื้อสายจีนมักมีการจับจ่ายซื้ออาหารสําหรับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือนําไปบริโภคเป็นจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเป็ด ไก่ หมู เครื่องใน ขนมเทียน ขนมเข่ง ขนมถ้วยฟู ส้ม เป็นต้น อาหาร เหล่านี้ล้วนมีการปรุงสุกไว้ล่วงหน้า ทําให้เสี่ยงต่อการเน่าเสียและมีกลิ่นเปรี้ยวได้ง่ายหรืออาจมีการใส่สี หรือวัตถุกันเสีย ซึ่งหากไม่ระมัดระวังในการเลือกซื้อ อาจได้รับอันตรายจากอาหารที่ไม่มีคุณภาพ มาตรฐานและไม้ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค ผู้บริโภคควรอ่านฉลากก่อนเลือกซื้อ และซื้อ ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับอนุญาตเลขสารบบอาหาร ส่วนกรณีอาหารสดควรเลือกซื้อจากสถานที่จําหน่าย ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ เช่น ตลาดสดน่าซื้อ เป็นต้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีการกํากับดูแลการใช้วัตถุเจือปนอาหารต่างๆ เช่น สีผสมอาหาร หรือวัตถุกันเสียในผลิตภัณฑ์อาหาร อย่างไรก็ตาม อย.ได้มีการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารอย่างต่อเนื่องและมีความห่วงใยสุขภาพของผู้บริโภค จึงขอแนะวิธีการเลือกซื้ออาหารในช่วงเทศกาลตรุษจีน ดังนี้ สําหรับอาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ต้องมีสภาพที่ปกติ เนื้อแน่น มีสีสม่ำเสมอตามธรรมชาติและปราศจากกลิ่นที่น่ารังเกียจ ซึ่ง อย.ไม่อนุญาตให้ใช้สีในเนื้อสัตว์ทุกชนิด โดยเฉพาะไก่ ตามที่นิยมนําไปเซ่นไหว้

สําหรับขนมที่ผลิตเรียบร้อยพร้อมบริโภค ที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่ายได้ทันที ที่ผู้ผลิตหรือผู้ปรุงมิได้เป็นผู้จําหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรงควรเลือกซื้อที่มีการแสดงฉลากชื่ออาหาร เลขสารบบอาหาร ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุ หรือชื่อและที่ตั้งผู้นําเข้าและประเทศผู้ผลิต (แล้วแต่กรณี) น้ําหนักสุทธิ ส่วนประกอบที่สําคัญเป็นร้อยละของน้ําหนัก วันเดือนและปีที่ผลิต และวันเดือนและปีที่หมดอายุการบริโภค เป็นต้น และควรเลือกขนมที่มีสีไม่ฉูดฉาด มีสีกลิ่นรสปกติ บรรจุอยู่ในภาชนะที่สะอาด และไม่มีสีออกมาปนเปื้อนกับอาหาร สําหรับผักและผลไม้ ผู้บริโภคสามารถลดการตกค้างของสารกําจัด ศัตรูพืชได้โดยใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต (เบคกิ้งโซดา) 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ําอุ่น 20 ลิตร แช่นาน 15 นาที ส่วนผักและผลไม้ที่จะต้องปอกเปลือก ควรล้างน้ําให้สะอาดก่อนปอกเปลือก เลขาธิการ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ขอย้ำเตือนผู้ประกอบการอาหารอย่าเอาเปรียบผู้บริโภค       นําผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้มาตรฐานมาจําหน่าย อย.ตรวจพบจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย หากผู้บริโภค พบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือ E-mail: [email protected] หรือ ตู้ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวง สาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือ สํานักงาน สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อ อย. จะดําเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่กระทําผิดต่อไป

 

แหล่งที่มา: กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 11 กุมภาพันธ์ 2558 ข่าวแจก 37 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 — สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา