อาหารปลอดภัย ใส่ใจฉลากบรรจุภัณฑ์

 

ปัจจุบัน พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ต้องการความสะดวกรวดเร็ว ไม่นิยมที่จะปรุงอาหารเองเหมือนแต่ก่อน จึงมีธุรกิจการผลิตอาหารสำเร็จรูปมากมายเกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่องฉลากอาหาร โดยให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ต้องจำหน่ายอาหารที่แสดงฉลากไว้ที่ภาชนะบรรจุให้ครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอาหาร ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อหรือหลีกเลี่ยง เพื่อให้เกิดประโยชน์ตรงความต้องการของผู้บริโภค
ข้อมูลบนฉลาก มีประโยชน์อย่างไร

ชื่ออาหาร แสดงถึงประเภท ชนิด ส่วนประกอบ รูปร่าง ลักษณะที่ปรากฏเบื้องต้น ช่วยให้เราซื้ออาหารให้ได้ตรงตามที่เราต้องการ

เครื่องหมาย อย. ซึ่งภายในระบุเลขสารบบอาหาร แสดงว่าอาหารนั้นได้ผ่านการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันเดือนปีที่ผลิต หรือ วันเดือนปีที่หมดอายุ หรือ วันเดือนปีที่ควรบริโภค เป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องอ่าน เพราะจะบอกว่าอาหารนั้นมีการผลิตมานานเท่าใด บอกอายุของอาหารซึ่งยังคงปลอดภัยต่อการบริโภค

ส่วนประกอบที่สำคัญ บอกให้รู้ว่ามีส่วนประกอบอะไรในปริมาณเท่าไร มีการใช้วัตถุเจือปนอาหารชนิดใดบ้าง ช่วยในการเปรียบเทียบยี่ห้อที่ตรงตามความต้องการ และบอกส่วนประกอบที่ทำให้แพ้ได้

ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้แบ่งบรรจุ ช่วยให้ทราบว่าใครเป็นผู้ผลิต และผลิตที่ใด กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาหารนั้น เราก็จะสามารถติดต่อสอบถาม หรือขอชดเชยความเสียหาย และสามารถร้องเรียน อย. ได้

ปริมาณอาหาร บอกปริมาณอาหารส่วนที่ไม่รวมภาชนะบรรจุ ช่วยให้เราเปรียบเทียบอาหารชนิดเดียวกัน

คำเตือน อาหารบางอย่างอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค จะต้องระบุคำเตือน เช่น ผลิตภัณฑ์เกสรดอกไม้กับผู้ที่แพ้ หรือบางผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสำหรับเด็กและสตรีมีครรภ์

วิธีปรุงหรือวิธีใช้ มีผลต่อความปลอดภัยเช่นกัน เช่น อาหารบางชนิดต้องให้ความร้อนตามอุณหภูมิและเวลาที่กำหนดก่อน จึงจะบริโภคได้ หรือการเตรียมนมให้ทารกต้องเตรียมปริมาณที่แนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่าทารกได้สารอาหารครบถ้วนตามต้องการ

ฉลากโภชนาการ จะมีข้อมูลโภชนาการอยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยม ซึ่งจะบอกให้เรารู้ว่า หากเราบริโภคอาหารนั้นตามปริมาณที่ระบุไว้ จะได้พลังงานและสารอาหารอื่นๆ เท่าไร ซึ่งจะช่วยให้เราเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า หรือเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับสภาพของตนเอง

 

แหล่งที่มา: ข้อมูลจาก สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธาณสุข

https://www.foodsafety.moph.go.th/th/news-national-detail.php?id=353&pcid=270&pcpage=144